В профільному Комітеті Парламенту обговорили проєкт Концепції розвитку юридичної освіти

Проєкт Концепції розвитку юридичної освіти став основним питанням парламентських онлайн слухань на тему «Реформування вищої юридичної освіти в Україні: проблеми та перспективи», що їх 11 листопада провів Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій за сприяння Програми USAID «Нове правосуддя».

Представники всіх зацікавлених сторін, включно з Міністерством освіти і науки (МОН), профільними парламентськими комітетами, Робочою групою з питань реформи правової освіти Комісії з питань правової реформи при Президентові України, Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, Міністерством юстиції, Міністерством внутрішніх справ, правничими школами, міжнародними донорами, а також експерти, студентські лідери та лідери правничих асоціацій взяли участь у дискусії, щоб обговорити спільне бачення комплексної реформи юридичної освіти в Україні та план її впровадження.

На переконання Першого заступника Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, юридична освіта в Україні є ключовою галуззю вищої освіти в наявній соціально-економічній ситуації.

«Щоб правнича освіта в Україні стала якіснішою й конкурентоздатнішою у світовому масштабі, нам необхідно віднайти ті важливі «рецепти», які можуть бути впроваджені в подальшу діяльність», – наголосив Руслан Стефанчук.

Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін у свою чергу зазначив: «Тема якості юридичної освіти – це не тільки про освіту, це про правову культуру, про якість роботи судової системи, прокуратури, адвокатури і всього правового забезпечення як держави, так і громадян».

Він висловив надію, що синергія спільної роботи Парламенту, представників юридичної освіти, юридичної спільноти, виконавчої влади і Офісу Президента дозволить ухвалити виважені рішення на користь громадян і правової системи України з тим, щоб якість підготовки випускників українських вишів відповідала очікуванням юридичного ринку, органів державної влади та місцевого самоврядування, а також бізнесу.

Проєкт Концепції сформовано спільними зусиллями Робочої групи з питань реформи правової освіти у складі Комісії з питань правової реформи при Президентові, фахівців МОН і Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій за підтримки міжнародних партнерів – Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) й Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Цей документ націлений на вдосконалення й модернізацію змісту юридичної освіти й приведення її у відповідність до суспільних очікувань з урахуванням потреб і сучасних кращих світових практик. Йдеться про встановлення стандартів якості освіти, отримання студентами ґрунтовних теоретичних знань і формування у них практичних навичок для юридичної практики, засвоєння ними стандартів професійної етики та краще розуміння суспільної місії правників в утвердженні верховенства права у будь-якій сфері правозастосування через прояв поваги до прав і свобод людини.

Модерувала дискусію голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина. Голова Робочої групи з питань реформи правової освіти професор Наталія Кузнєцова ознайомила учасників з основними положеннями проєкту концепції. Т.в.о. Міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет поінформував про стан і перспективи розвитку вищої юридичної освіти в Україні та зусилля МОН задля покращення її якості. Голова підкомісії МОН з питань розробки стандартів юридичної освіти Андрій Бойко представив аргументи щодо суттєвої різниці у підготовці майбутніх правників класичними університетами та навчальними закладами зі специфічними умовами навчання.

На думку учасників дискусії, нагальними проблемами існуючої системи юридичної освіти є недосконалість системи прийому на навчання; відсутність ефективних механізмів гарантування якості освіти; перешкоди для приватних правничих шкіл конкурувати за бюджетне фінансування; недостатня спроможність правничих шкіл самостійно провести модернізацію змісту юридичної освіти та організації освітнього процесу; їх неготовність до впровадження сучасних технологій навчання та оцінювання його результатів; недостатня практична спрямованість освітніх програм і толерування академічною спільнотою порушень академічної доброчесності.

Задля подолання означених проблем Концепцією передбачено низку новацій, серед яких запровадження п’ятирічної наскрізної магістратури, усунення освітнього рівня бакалавра права і відмова від заочної форми навчання; створення центрів забезпечення якості юридичної освіти у правничих школах; впровадження Єдиного державного кваліфікаційного іспиту за результатами здобуття вищої юридичної освіти; впровадження у процес підготовки правників інституту наглядових та дорадчих рад за участі представників правничої професії; забезпечення ефективної системи акредитації освітніх програм та створення професійних стандартів правничої професії. Також пропонується визначати обсяг державного замовлення на підготовку правників відповідно до реальних потреб держави і ринку праці й розміщувати це замовлення незалежно від форми власності й сфери управління вишів за алгоритмом широкого конкурсу.

Планується доопрацювати проєкт Концепції з урахуванням висловлених під час слухань пропозицій і зауважень й скерувати його до Комісії з питань правової реформи для узгодження та внесення на затвердження Президенту України.

Докладніше про зусилля USAID на підтримку реформи юридичної освіти в Україні