Підвищення якості юридичної освіти

Програма USAID «Нове правосуддя» визнає надзвичайну важливість і ключову роль сучасної юридичної освіти у підвищенні якості кадрового поповнення корпусу суддів, адвокатів, прокурорів задля забезпечення належного функціонування правової системи, утвердження правовладдя й ефективної протидії корупції.

На досягнення цієї мети Програма USAID «Нове правосуддя» тісно співпрацює з Міністерством освіти і науки України, Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики, Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, Комісією з питань правової реформи при Президентові України, правничими факультетами різних університетів в різних регіонах країни, професійними об’єднаннями юристів та студентів-правників, Асоціацією юридичних клінік України, а також іншими організаціями громадянського суспільства, що переймаються станом справ у процесі підготовки правників. Багаторічними партнерами Програми у цій сфері є Офіс Координатора проектів ОБСЄ в Україні та Проект ЄС «Право-Justice».

У діяльності з підвищення якості юридичної освіти Програма зосереджує свої зусилля на сприянні процесам:

  • розробки, узгодження та затвердження національної програми розвитку юридичної освіти, стандартів юридичної освіти, вдосконалення ліцензійних вимог до закладів вищої освіти й вимог до акредитації освітніх програм;
  • плекання культури та цінностей якісної освіти через запровадження механізмів забезпечення її якості, посилення академічної доброчесності, розгортання системи моніторингу якості освіти та застосування інтерактивних методів викладання;
  • переорієнтації правничих шкіл на формування у студентів необхідних для юридичної практики професійних цінностей, вмінь і навичок.

За підтримки Програми USAID «Нове правосуддя» її партнери напрацьовують та впроваджують низку ініціатив, проектів та документів, спрямованих на модернізацію юридичної освіти в Україні, зокрема, Концепцію розвитку юридичної освіти в Україні, національні стандарти підготовки бакалаврів та магістрів у сфері права, політику і процедури для центрів забезпечення якості юридичної освіти, вимоги до змісту системи академічної доброчесності у правничих школах, різні проекти навчання через практику шляхом використання судових трансляцій у викладанні права тощо.

Так, залученими Програмою міжнародними експертами у співпраці з українськими колегами напрацьовано та апробовано Методику зовнішнього незалежного оцінювання процесів забезпечення якості юридичної освіти, Інструмент оцінювання стандартної якості діяльності юридичних клінік України, Інноваційний навчальний план підготовки правника, Сучасний інструментарій викладання права, а також окремі інноваційні програми навчальних дисциплін та методичні матеріали з питань професійної відповідальності правника, верховенства права, юридичних інновацій, запобігання та протидії корупції, гендерної рівності та прав жінок, юридичної клінічної освіти, медіації та інших питань.

Провідні професійні об’єднання правників, зокрема Національна асоціація адвокатів України, Асоціація правників України та Асоціація адвокатів України, долучились до окремих ініціатив Програми та продовж 2016 – 2019 років створили у себе структурні підрозділи з питань юридичної освіти й активно беруть участь в публічних обговореннях та організовують тематичні заходи.

В Україні з низки причин система юридичної освіти все ще не забезпечує належної підготовки випускників для успішної професійної кар’єри в умовах конкурентного середовища і глобалізації та належного виконання функцій й обов’язків, які покладаються на представників правничої професії у демократичному суспільстві.

Важлива роль у цьому відводиться сприятливому нормативному забезпеченню. У 2014 році було прийнято, а у 2019 році – доповнено Закон України «Про вищу освіту», який вперше передбачив підвищені вимоги до надавачів освітніх послуг по забезпеченню якості освіти за програмами підготовки до регульованих професій, в тому числі й правничої професії.

За підтримки USAID Міністерством освіти і науки у 2016 році проведено як експеримент, а у 2017 запроваджено – як обов’язкове загальнонаціональне незалежне єдине фахове випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право», а у 2018 році для спеціальності 293 «Міжнародне право». Йдеться про тестування випускників-бакалаврів з метою визначення рівня їх знань з базових правничих дисциплін, перевірку їх здатності до критичного, аналітичного й логічного мислення, а також рівня володіння іноземною мовою.

У 2018 році Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про впровадження Єдиного державного кваліфікаційного іспиту за результатами навчання у магістратурі, в тому числі й правничій. У 2019 році Міністерство освіти і науки України сформувало робочу групу з питань підготовки до розгортання такого проекту, якій Програма надає експертну підтримку задля успішного впровадження цього іспиту.

У відповідь на виклики пандемії COVID-19 Програма USAID «Нове правосуддя» підтримує низку правничих шкіл у їхніх зусиллях, спрямованих на перехід до дистанційних методів викладання, навчання, студентської практики та проведення іспитів в умовах карантину.

Буклет «Діяльність USAID на підтримку реформи юридичної освіти в Україні»‎

Бібліотека з питань реформи юридичної освіти

 

4